Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích kursů a společenských akcí

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti TC academy s.r.o., se sídlem na adrese Křenová 479/71, Trnitá, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 103711 (dále jen „poskytovatel“), upravují v souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikající na základě a v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb ohledně zajišťování vzdělávacích kursů a společenských akcí (dále jen „smlouva o poskytování služeb“ či jen “SMLOUVA“) uzavíranou mezi poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „objednatel“). 1.2. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb. Jejich znění může poskytovatel měnit či doplňovat, tím ale nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě o poskytování služeb, přičemž takto dohodnutá odchylná ujednání mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB /dále i jen jako SMLOUVA/

2.1. Webová stránka poskytovatele umístěná na internetové adrese www.tcacademy.cz (dále jen „webová stránka“) obsahuje bližší informace o vzdělávacích kursech a společenských akcích zajišťovaných poskytovatelem (dále jen jako „vzdělávací akce“). Nabídka těchto akcí zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webové stránce.

2.2. SMLOUVA se uzavírá na základě návrhu na uzavření smlouvy o poskytování služeb – objednávky – učiněné ze strany objednatele prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webové stránce (dále jen „objednávka“). Objednávka musí obsahovat identifikační údaje objednatele a musí z ní být zřejmé, ke které vzdělávací akci se vztahuje.

2.3. Objednávku odešle objednatel poskytovateli kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“ uvedené na webové stránce. Před jejím zasláním poskytovateli je objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, event.

2.4. V návaznosti na doručení objednávky poskytovateli zašle poskytovatel na adresu elektronické pošty určené objednatelem v objednávce (dále jen „adresa objednatele“) souhlas s uzavřením SMLOUVY (dále jen „akceptace“). Doručením akceptace objednateli je SMLOUVA uzavřena.

2.5. Objednatel při uzavírání SMLOUVY souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady, které mu v té souvislosti vzniknou (např. náklady na připojení k internetu), jdou k jeho tíži.

2.6. V případě, že má objednatel zájem uzavřít SMLOUVU jiným způsobem než výše uvedeným (tedy nikoli prostřednictvím objednávkového formuláře), může poskytovatele kontaktovat elektronickou poštou, telefonicky či pozemní poštou. V takovém případě bude SMLOUVA uzavřena na základě návrhu na její uzavření učiněného poskytovatelem na elektronickou adresu uvedenou objednatelem při kontaktu s poskytovatelem. SMLOUVA pak vzniká poté, co bude poskytovateli doručen souhlas objednatele s návrhem na uzavření smlouvy. Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se v takovém případě nepoužije.

2.7. Objednatel souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s poskytováním služby dle smlouvy o poskytování služeb neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb v těch případech, kdy je objednatel spotřebitelem.

2.8. SMLOUVA nabývá účinnosti v souladu s ustanovením čl. 5 podmínek.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

3.1. Na základě SMLOUVY se poskytovatel zavazuje, že zajistí pro objednatele možnost účasti na vzdělávací akci, přičemž objednatel se na základě takové SMLOUVY zavazuje za to uhradit poskytovateli odměnu, a to za podmínek stanovených v čl. 4 obchodních podmínek.

3.2. Poskytovatel může zajišťovat vzdělávací akci sám nebo prostřednictvím třetích osob.

3.3. O účasti na vzdělávací akci poskytne poskytovatel objednateli po jejím skončení
potvrzení (certifikát).

4. ODMĚNA POSKYTOVATELE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Objednatel se zavazuje uhradit poskytovateli odměnu za zajištění možnosti účasti na vzdělávací akci ve výši dohodnuté ve SMLOUVĚ.

4.2. Odměna poskytovatele nezahrnuje náklady na ubytování v místě konání vzdělávací akce ani náklady na dopravu do místa jejího konání. V odměně poskytovatele však mohou být zahrnuta některá další plnění, pokud se vzdělávací akcí a jejím průběhem přímo souvisí (např. občerstvení, včetně oběda, podklady, konferenční set).

4.3. Odměna poskytovatele je splatná na základě jím vystavené zálohové faktury, a to do čtrnácti (14) dnů od jejího doručení objednateli, nejpozději však vždy do čtrnácti (14) dnů před plánovaným započetím vzdělávací akce. V případě, že je zálohová faktura poskytovatelem vystavena méně než čtrnáct (14) dnů před plánovaným započetím vzdělávací akce, je splatná ihned. Zálohová faktura bude poskytovatelem vystavena v elektronické podobě a odeslána objednateli.

4.4. Všechny platby jsou splatné na účet poskytovatele č. 800002346/7940 vedený u Waldviertler Sparkasse Bank AG (dále jen „účet poskytovatele“) bezhotovostně, přičemž závazek objednatele hradit odměnu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele. Ohledně všech objednatelem prováděných plateb doručí poskytovatel objednateli daňový doklad.

4.5. V případě prodlení objednatele s placením peněžitých pohledávek vzniká poskytovateli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4.6. Případné slevy poskytované poskytovatelem nelze vzájemně kombinovat. Slevy je nutné u poskytovatele uplatnit vždy pouze před uzavřením SMLOUVY.

5. ÚČINNOST SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB, STORNO PODMÍNKY

5.1. Smlouva o poskytování služeb (SMLOUVA) nabývá účinnosti okamžikem jejího uzavření.

5.2. Objednatel se může ze vzdělávací akce odhlásit, a to elektronickou poštou na adresu poskytovatele: info@tcacademy.cz.

a) V případě, že k odhlášení objednatele tímto způsobem dojde nejméně patnáct (15) dnů před plánovaným začátkem akce, nevzniká poskytovateli právo na odměnu.

b) V případě, že k odhlášení objednatele ze vzdělávací akce výše uvedeným způsobem dojde nejvíce čtrnáct (14) dnů a nejméně pět (5) dní před plánovaným začátkem akce, vzniká poskytovateli právo na 50 % jeho odměny dle SMLOUVY. Tímto nejsou dotčena ustanovení obchodních podmínek upravující vztahy se spotřebiteli (čl. 8) a dále ustanovení čl.5.5. obchodních podmínek.

5.3. Odhlášení se objednatele ze vzdělávací akce po uplynutí lhůty stanovené výše v čl. 5.2., písm. b) nemá žádné účinky, tzn., že poskytovateli náleží odměna dle SMLOUVY v plném rozsahu. Poskytovatel musí mít vyhrazeny materiální a lidské zdroje pro realizaci vzdělávací akce.

5.4. V případě neúčasti objednatele na vzdělávací akci mu nebude poskytnuta finanční či nefinanční náhrada. Poskytovatel musí mít vyhrazeny materiální a lidské zdroje pro realizaci vzdělávací akce.

5.5. Poskytovateli vždy v plném rozsahu náleží náhrada nákladů za zajištěné občerstvení a stravování. Tímto nejsou dotčena ustanovení obchodních podmínek upravující vztahy se spotřebiteli (čl. 8).

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1. Objednatel souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn používat obchodní firmu/název/jméno objednatele pro marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích propagačních materiálů (bez ohledu na formu těchto propagačních materiálů či formu, kterou jsou sdělovány).

6.2. Objednatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a informací souvisejících se službami a aktivitami poskytovatele na adresu objednatele. Rovněž tak souhlasí se zasíláním obchodních sdělení třetích osob, spolupracujících s poskytovatelem, na adresu objednatele.

6.3. Objednatel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6.4. Smluvní strany se vzdávají svého práva vznášet námitky proti platnosti SMLOUVY z důvodu její neurčitosti.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. S ohledem na skutečnost, že při plnění předmětu SMLOUVY bude docházet ke zpracování osobních údajů, je tato smlouva zároveň smlouvou o zpracování osobních údajů ve smyslu § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“). Poskytovatel má pro účely ochrany osobních údajů postavení zpracovatele ve smyslu ZOOÚ.

7.2. Poskytovatel je povinen při plnění předmětu SMLOUVY dodržovat právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména:

a) zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, případně zákon, který jej v budoucnu nahradí, 

b) nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“.

7.3. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, emailová adresa, mobilní telefon) pouze v rozsahu nezbytně nutném pro plnění této smlouvy.

7.4. Poskytovatel učiní v souladu s platnými právními předpisy dostatečná organizační a technická opatření zabraňující přístupu neoprávněných osob k osobním údajům.

7.5. Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

8.1. Poskytovatel může od SMLOUVY kdykoliv i částečně odstoupit, zejména pokud se vzdělávací akce nekoná, a to odstoupením zaslaným na adresu objednatele. V případě, že dojde k odstoupení od SMLOUVY podle předchozí věty, vrátí poskytovatel objednateli uhrazenou odměnu nebo její poměrnou část.

8.2. Poskytovatel může od SMLOUVY kdykoliv odstoupit i v případě, že objednatel poruší povinnost vyplývající ze SMLOUVY či poruší obecně závazné právní předpisy. V takovém případě nevzniká objednateli nárok na vrácení uhrazené odměny.

9. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO SMLOUVU UZAVÍRANOU SE SPOTŘEBITELEM

9.1. V případě, že je objednatel spotřebitelem, platí také ustanovení čl. 7.2 až čl. 7.5 obchodních podmínek.

9.2. Objednatel svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady plnění uplatňuje u poskytovatele písemně elektronickou poštou na kontaktní adrese. 

9.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy: info@tcacademy.cz. Informaci o vyřízení stížnosti objednatele zašle poskytovatel na elektronickou adresu objednatele.

9.4. Poskytovatel je oprávněn k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

9.5. Objednatel, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že nemůže odstoupit od takové SMLOUVY, jež byla splněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím
lhůty pro odstoupení od smlouvy.

9.6. Nejde-li o případ uvedený v čl. 9.5 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, je objednatel, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření. Pro takové odstoupení od SMLOUVY může využít vzorový formulář, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupí-li objednatel od SMLOUVY podle tohoto ustanovení, je povinen uhradit poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté poskytovatelem do okamžiku odstoupení od smlouvy.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Právní vztah založený SMLOUVOU se řídí zejména občanským zákoníkem (z. č. 89/2012 Sb. v platném znění) s tím, že pro účely vztahů mezi poskytovatelem a objednatelem se:

10.1.1. vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku v případě, kdy je objednatel podnikatelem; 

10.1.2. vylučuje ustanovení § 1748 občanského zákoníku;

10.1.3. vylučuje použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku v případě, kdy je objednatel podnikatelem.

10.2. Přílohu obchodních podmínek tvoří formulář pro odstoupení od SMLOUVY.

10.3 SMLOUVA včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v
elektronické podobě a není veřejně přístupná.

10.4. Kontaktní údaje poskytovatele:
adresa elektronické pošty info@tcacademy.cz,
telefon 703 144 626

V Brně dne 3. 7. 2018
TC academy, s.r.o.

K personalizaci obsahu, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Další informace

Napište nám